WARUNKI PŁATNOŚCI

1.Przy podpisaniu umowy Uczestnik wpłaca zaliczkę.
- przy rejsach 14-dniowych 400 PLN należy wpłacić w ciągu
5 dni od daty dokonania wstępnej rezerwacji
- przy innych rejsach 50% wartości całego rejsu
- inne imprezy-ustalamy indywidualnie
2.Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenie całości kosztów wyjazdu nie później niż na 15 dni przed rozpoczęciem rejsu.
3.Wpłaty należy dokonać w siedzibie Organizatora lub na konto
4.Nie dokonanie wpłaty w terminie ustalonym w pkt.2 stanowi rezygnacje z obozu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.
5.Koszt rezygnacji z obozu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora wynosi: do 30 dni przed rozpoczęciem obozu - 150 zł
do 15 dni przed rozpoczęciem obozu - 300 zł,
poniżej 15 dni przed rozpoczęciem obozu - 90%
6.Uczestnik ma prawo do rezygnacji z obozu bez ponoszenia kosztów w przypadku gdy wskaże osobę spełniającą warunki udziału w obozie i która przejmie obowiązki wynikające z umowy.
7.Organizator nie zwraca pieniędzy w przypadku nie wykorzystania z winy Uczestnika świadczeń /np. spóźnienie się na miejsce zbiórki, skrócenie pobytu, rezygnacja ze szkolenia.


WARUNKI UCZESTNICTWA W REJSACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POMORSKO-MAZURSKIE BIURO ŻEGLARSKIE "Błękitny Piotruś"


1. Zasady ogólne
1. Niniejsze warunki stanowią integralną cześć umowy-zgłoszenia

2. PMBŻ "Błękitny Piotruś" zwane dalej ORGANIZATOREM zobowiązuje się do organizacji żeglarskiego kursu szkoleniowego na zasadach określonych niniejszymi warunkami, ustawą w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. nr 12, poz. 67 z 1997 ze zm.) oraz instrukcji PZŹ w sprawie uprawiania żeglarstwa z 1997 roku.
2. Zawarcie umowy
1. Umowa z Klientem zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez ORGANIZATORA umowy- zgłoszenia.

2. Przed zawarciem umowy Klient zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem rejsu, warunkami uczestnictwa oraz ważnymi informacjami dodatkowymi zamieszczonymi w ofercie.
3. Zawarcie umowy z osobą nieletnią wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Odstąpienie od umowy
l. ORGANIZATOR zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy do 5 dni przed jej rozpoczęciem w przypadku braku
zakładanego minimum uczestników ( 1 jacht).

2- ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo odwołania imprezy w każdym czasie, jeżeli jej przeprowadzenie jest
utrudnione lub niebezpieczne z przyczyn nie leżących po stronie ORGANIZATORA, oraz z powodu działania siły wyższej.
3. ORGANIZATOR zobowiązuje się do przedstawienia Klientom oferty zastępczej lub zwrotu wpłaconych należności, w przypadkach określonych w pkt- 3.1 i 3.2
4. Uczestnik ma prawo odstąpienia od umowy bez względu na przyczynę, ORGANIZATOR potrąca w takich wypadkach z dokonanej przez Klienta wpłaty kwotę w wysokości określonej zgodnie z warunkami płatności
5. Realizacja umowy
1. W czasie trwania imprezy Klient ma prawo do wszystkich świadczeń objętych ceną imprezy.
2. W czasie trwania imprezy Klient ma prawo do korzystania z pomocy przedstawiciela biura, któremu może zgłaszać wszelkie uwagi i sugestie dotyczące realizacji programu imprezy.
3. Klient winien posiadać wszelkie dokumenty potrzebne do udziału w imprezie, rodzaj dokumentów określa ORGANIZATOR.
4.Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów ewentualnie wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania.

Reklamacje
1. Ewentualne reklamacje powinny być składane w formie pisemnej w terminie 7 dni od zakończenia imprezy. Zażalenia dotyczące reklamacji powinny być zgłoszone w trakcie trwania imprezy przedstawicielowi biura, w przypadku niezachowania zastrzeżonego terminu lub formy reklamacje nie będą rozpatrywane.
2. Przedmiotem reklamacji nie mogą być zdarzenia i okoliczności, za które ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności.
3. ORGANIZATOR zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia Klientowi odpowiedzi na piśmie w terminie 30 dni.
4. W sprawach nieuregulowanych warunkami uczestnictwa mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i wymienionej w pkt. 1.2 ustawy.
5.Jako sąd właściwy do rozstrzygnięcia sporów wyznacza się sąd właściwy dla siedziby PMBZ "Błękitny Piotruś"

KONTAKT: 80-237 Gdańsk ul.Uphagena 8 .tel.+58 345 45 43, fax: +58 344 61 09, tel.kom. 0 605 565 596